Do sejmu trafił projekt nowelizacji ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Nowelizacja implementuje przepisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/943 z 8 czerwca 2016 roku w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystaniem i ujawnianiem.

Do najważniejszych zmian należy zaliczyć modyfikację definicji tajemnicy przedsiębiorstwa oraz ogólnej definicji czynu nieuczciwej konkurencji w odniesieniu do tajemnic przedsiębiorstwa.

Zmiany wprowadzają również sankcje za pozyskiwanie tajemnic, takie jak publikacja wyroku lub informacji o jego treści, zasądzenie wynagrodzenia za korzystanie z tajemnicy przedsiębiorstwa w przyszłości, określenie odszkodowania jako równowartości opłaty licencyjnej należnej z tytułu korzystania z tajemnicy przedsiębiorstwa.

Zgodnie z nowymi przepisami znika przepis, który przewidywał, że 3 lata po ustaniu stosunku pracy pracownik ma zakaz ujawniania, wykorzystania i przekazywania tajemnic przedsiębiorstwa. Dyrektywa nie przewiduje bowiem żadnych ograniczeń czasowych dla takiej ochrony.

Przepisy wprowadzają również sankcje karne dla osób, które wykorzystują lub ujawniają tajemnicę przedsiębiorstwa, z którą zapoznały się w postępowaniu sądowym lub poprzez dostęp do akt sprawy – o ile w postępowaniu tym sąd wyłączył jawność rozprawy. Przepis ten dotyczy na przykład biegłych, tłumaczy, protokolantów, ale też sędziów.

Przedsiębiorcy uzyskają przed sądem gospodarczym dodatkowe możliwości dochodzenia swych roszczeń. Dziś mogą jedynie domagać się odszkodowania na zasadach ogólnych, co jest procesem nie zawsze skutecznym i niewątpliwie długotrwałym.