Ubezpieczenie adwokatów i radców prawnych

Adwokaci i radcowie prawni podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu zawodowemu (art. 10 ustawy o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. 2010, nr 47, poz. 278).

Wyłączenie odpowiedzialności

Wszelkie materiały i treści zamieszczone na niniejszej witrynie internetowej mają charakter wyłącznie informacyjny, nie stanowią reklamy prowadzonej przez Kancelarię PSM Legal działalności i nie mogą być traktowane jako porada prawna w jakiejkolwiek sprawie. Kancelaria PSM Legal ani żaden z Partnerów nie ponosi odpowiedzialności za żadne stwierdzenie zawarte w treści niniejszej witryny. Odwiedzający niniejszą witrynę powinni zasięgnąć indywidualnej porady prawnej w każdej sprawie w jakikolwiek sposób odnoszącej się do ich praw i obowiązków.

Kancelaria PSM Legal dokłada najwyższej staranności aby umieszczać w niniejszej witrynie treści opracowane na podstawie najbardziej aktualnych informacji, w tym przepisów prawa oraz orzecznictwa, dostępnych w momencie publikacji. Kancelaria PSM Legal nie może jednak zagwarantować dokładności, skuteczności czy przydatności jakiejkolwiek informacji prawnej zawartej w materiałach tu umieszczonych.

Polityka Prywatności

Niniejsza polityka prywatności (dalej: „Polityka Prywatności”) ma na celu wyjaśnienie zasad, na jakich przetwarzane są Państwa dane osobowe oraz omówienie Państwa podstawowych praw związanych z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych.

Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych klientów oraz osób kontaktowych klientów są: 1) Adwokat Małgorzata Sas-Madej prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Małgorzata Sas-Madej Kancelaria Adwokacka, Plac S. Małachowskiego 2 00-066 Warszawa oraz 2) Radca prawny Aleksandra Petrykowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą PSM Legal Kancelaria Radcy Prawnego Aleksandra Petrykowska, Plac S. Małachowskiego 2 00-066 Warszawa.

dalej „Administratorzy”.

Dane Osobowe

Dane osobowe zbierane przez Administratorów przetwarzane są na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) oraz w polskich przepisach wydanych w związku z RODO, w tym  ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Administratorzy zachowują dane osobowe w poufności i zabezpieczają je przed niepowołanym dostępem osób trzecich na zasadach określonych w wyżej powołanych aktach prawnych.

Inspektorzy Danych Osobowych

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem poczty elektronicznej: aleksandra.petrykowska@psmlegal.pl lub malgorzata.sas-madej@psmlegal.pl.

Cele i podstawy przetwarzania danych

W ramach prowadzonych działalności Administratorzy zbierają i przetwarzają dane osobowe w celu:

 • wykonania usługi prawnej na podstawie umów zawieranych przez Administratorów z klientami oraz innymi podmiotami współpracującymi z Administratorami (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • informowania o organizowanych wydarzeniach, lub wydarzeniach, w których uczestniczymy, a także w celu wysyłania newsletterów (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • rekrutacji i zatrudnienia (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • marketingu w zakresie uznanym za dozwolony przez samorządy zawodowe (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Przetwarzane dane osobowe nie są profilowane.

Uprawnienia osoby której dane dotyczą

Przetwarzanie przez Administratorów danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności i uregulowane jest w umowach zawieranych z klientami. Przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną uwarunkowane jest otrzymaniem od Państwa uprzedniej zgody, w tym udzielonej poprzez zapisanie się do newslettera lub poprzez złożenie dyspozycji otrzymywania określonych informacji. Odmowa udostępnienia danych lub żądanie ich usunięcia może uniemożliwić nam kontakt z Państwem, wykonanie usługi lub przekazywanie Państwu informacji o wydarzeniach i działalności Administratorów. Zgodnie z obowiązującymi przepisami przysługują Państwu następujące prawa:

 • prawo do informacji,
 • prawo dostępu do danych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do usunięcia danych,
 • prawo do sprostowania danych,
 • prawo do sprzeciwu, w przypadku, gdy nie życzą sobie Państwo otrzymywać informacji o charakterze marketingowym.

W sprawach związanych z realizacją praw można kontaktować się pod adresem biuro@psmlegal.pl.

Ograniczenie udostępniania informacji

Administratorzy nie przekazują, nie użyczają i nie sprzedają gromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom ani instytucjom, za wyjątkiem sytuacji gdy dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, wynika ze zleconej sprawy lub też na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w siedzibie Administratorów. Dane osobowe nie są przekazywane do krajów znajdujących się poza Unią Europejską. W razie przekazania danych osobowych do państw trzecich znajdujących się poza Unią Europejską. Administratorzy zastosują odpowiednie instrumenty mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych, zgodnie z Rozdziałem V RODO.

Okresy przechowywania danych

Administratorzy przechowują dane przez czas uzasadniony realizacją zlecenia prawnego lub przez okres wynikający z przepisów prawa.

Prawo do wniesienia skargi

Mają Państwo prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie Państwa danych osobowych do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – prawo do jej cofnięcia.

Zmiany Polityki Prywatności

Wszelkie zmiany wprowadzane przez Administratorów do Polityki Prywatności w przyszłości będą publikowane w witrynie psmlegal.pl. Jeśli nie akceptują Państwo naszej Polityki Prywatności lub zmian w Polityce Prywatności, powinni Państwo zaprzestać korzystania z naszej strony internetowej.