Nasz zespół posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze sporów sądowych, w szczególności sporów korporacyjnych (reprezentując zarówno spółkę, jak i akcjonariuszy większościowych oraz mniejszościowych).

Reprezentujemy naszych Klientów również w postępowaniach arbitrażowych (m.in. przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie).

Oferujemy kompleksowe i profesjonalne wsparcie od etapu przed procesowego po skuteczną egzekucję orzeczenia sądowego.

Reprezentujemy naszych Klientów w:

  • trakcie posiedzeń organów spółek, w tym walnych zgromadzeń akcjonariuszy oraz posiedzeń rad nadzorczych;
  • sporach o stwierdzenie nieważności, nieistnienia, uchylenie uchwał wspólników/akcjonariuszy;
  • postępowaniach dotyczących działania akcjonariuszy w porozumieniu (acting in concert);
  • postępowaniach dotyczących naprawienia szkody wyrządzonej wobec spółki;
  • sporach powstałych w związku z niewykonaniem lub nieprawidłowym wykonaniem umów inwestycyjnych, akcjonariuszy i wspólników;
  • postępowaniach toczących się przed sądem rejestrowym;
  • postępowaniach o wyłączenie wspólnika ze spółki;
  • postępowaniach o naruszenie dóbr osobistych członków zarządu i rady nadzorczej oraz dóbr osobistych spółki.