Świadczymy pomoc prawną w zakresie między innymi:

  • weryfikacji procedur przetwarzania danych osobowych pod kątem ich zgodności z RODO (Rozporządzenie 2016/679 dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE);
  • przygotowania dokumentacji związanej z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności w zakresie przygotowania polityki bezpieczeństwa, rejestru czynności przetwarzania, umów powierzenia, rejestru osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych;
  • zgłaszania i rejestracji zbiorów danych osobowych;
  • reprezentacji w postępowaniach kontrolnych przed organem nadzorczym oraz w ewentualnych postępowaniach pokontrolnych.